قوانین و مقررات خدمات نقاشی حرفه ای اسپلش

اصول خدمات اسپلش
بازدید ، کارشناسی و رنگ آمیزی محل اعلامی از سوی مشتری توسط کارشناسان و نقاش شرکت در زمان مشخص شده توسط کارشناسان

نحوه پرداخت
1--50% مبلغ قرارداد همزمان با امضاء قرارداد توسط مشتری به حساب شرکت واریز می گردد .
2-50% مبلغ قرارداد همزمان با اتمام و تحویل کار به مشتری

تبصره 1- بعد از امضاء قرارداد و شروع کار در صورت انصراف مشتری هیچگونه وجهی مسترد نمی گردد .

تعهدات طرفین
- شرکت متعهد می گردد در ایام غیر تعطیل ( پنجشنبه و جمعه ) با اعزام کارشناسان خود نسبت به بازدید از محل مورد درخواست مشتری اقدام نماید.
- کارشناسان با توجه به محل اعلام شده و بازدید صورت پذیرفته نسبت به تعیین میزان اجرت اجرای کار و تکمیل قرارداد اقدام نمایند .
- تامین رنگ و ابزار بعهده شرکت می باشد .
- کارشناسان شرکت همزمان با پیشرفت کار ( 50% ) نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام خواهند نمود .
- در صورت هرگونه تغییر در ثبت سفارش اولیه و افزایش سطوح مورد رنگ آمیزی ، بعد از انجام کارشناسی مدت لازم برای کارهای جدید به مشتری اعلام شده و این زمان به مدت اولیه اضافه خواهد گردید ، لازم به ذکر است در اینصورت مشتری امکان اعتراض نسبت به مدت جدید را نخواهد داشت .
- طیف رنگهای ارائه شده در کاتولوگ با رنگهای انتخاب شده توسط مشتری ممکن است با توجه خاصیت رنگ و سطح مورد استفاده درصدی متفاوت باشد .
- مشتری متعهد به پرداخت مبالغ تعیین شده در قرارداد می باشد
- مشتری هرگونه نظر و پیشنهاد و انتقاد را می بایست به واحد پشتیبانی شرکت ( به غیر از ایام تعطیل ) اطلاع دهد .

مدت قرارداد
از زمان امضاء قرارداد طبق پیش بینی کارشناسان ما تعداد روز کاری پروژه تعیین می گردد
در صورت عدم اجرای تعهدات مشتری منعکس در بندهای 1 و 2 مدت توقف کار به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

رفع اختلاف ( داوری )
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر یا اجرای آن در صلاحیت انحصاری داوری است ، طرفین توافق نمودند در صورت بروز اختلاف ، به داور مرضی الطرفین مراجعه و فصل خصومت نمایند ، داور با درخواست هر یک از طرفین و دریافت حق الزحمه قانونی از خواهان و پذیرش داوری ، مکلف به رسیدگی و صدور رای قاطع اختلاف می باشد ، رای داور قطعی و برای طرفین لازم الاجرا در جهت حل و فصل خصومت خواهد بود ، داور با رعایت شرایط قرارداد ، مقررات باب هفتم آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین مرتبط به موضوع رسیدگی خواهد نمود ، شرط داوری حاضر ، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است .